Voorwaarden

Artikel 1. Definities

Algemene voorwaarden
Algemene voorwaarden van Verkeersschool Striekwold
Examen
Het onderzoek naar de rijvaardigheid die wordt afgenomen door de Stichting Centraal Bureau Rijvaardigheidsbewijzen (CBR) of het Bureau Nader Onderzoek Rijvaardigheid (BNOR)
Leerling
De persoon die bij Opdrachtgever (een) Les(sen) afneemt
Lesovereenkomst
De schriftelijke overeenkomst, bevestigingsbrief of –e-mail waarin Opdrachtnemer zich verplicht tegenover de Leerling Les(sen) te geven
Lesprijs
De overeengekomen (pakket)prijs (altijd inclusief/exclusief 19% BTW) die geldt op het moment dat de Overeenkomst tot stand komt
Les(sen)
De door Verkeersschool Striekwold te geven theorie-opleiding en/of standaard praktijkopleiding en/of praktijkpakketopleiding en/of een chauffeursopleiding en/of een andere (pakket)opleiding.
Opdrachtnemer
Verkeersschool Striekwold gevestigd aan de Havenstraat 21 te Doetinchem, ingeschreven bij de Kamer van Koophandel onder nummer 09060703

Artikel 2. Toepasselijkheid

 1. Voor zover schriftelijk niet anders is overeengekomen, maken de Algemene voorwaarden (zoals gedeponeerd bij de Kamer van Koophandel) onderdeel uit van iedere activiteit tussen Leerling en Opdrachtnemer.
 2. Wijzigingen van deze Algemene voorwaarden of aanvullingen daarop gelden alleen wanneer deze schriftelijk tussen Opdrachtnemer en Leerling zijn overeengekomen.
 3. Indien een bepaling van deze Algemene voorwaarden nietig is of vernietigd wordt, zullen de overige bepalingen van kracht blijven en heeft dit geen enkele invloed op de andere bepalingen van de Overeenkomst. Partijen zullen in dat geval zo spoedig mogelijk met elkaar in overleg treden, om tot een oplossing te komen.
 4. Voor zover de bepalingen van de Algemene voorwaarden strijdig zijn met de bepalingen van de Overeenkomst hebben de bepalingen van de Overeenkomst voorrang.

Artikel 3. Verplichtingen Opdrachtnemer

Opdrachtnemer is verplicht ervoor zorg te dragen:

 1. dat de les wordt gegeven door (een) instructeur(s), die voldoet aan de bepalingen van de Wet Rij-onderricht Motorvoertuigen (WRM);
 2. dat de Leerling zo veel mogelijk rij-onderricht ontvangt van dezelfde instructeur;
 3. dat hij de Leerling periodiek en in ieder geval eens per lessen informatie geeft over de voortgang van de Leerling in relatie tot de exameneisen;
 4. dat de aanvraag voor het Examen door Opdrachtnemer – onder voldoening van de daarvoor geldende bedragen en onder overlegging van de benodigde bescheiden – daadwerkelijk is ingediend bij, of in het aanvraagbestand is ingevuld van het CBR of het BNOR, uiterlijk na de datum waarop in overleg met de Leerling is besloten dat het Examen kan worden aangevraagd en waarop de Leerling de kosten van het Examen heeft voldaan;
 5. dat de Leerling die via Opdrachtnemer het Examen heeft aangevraagd, op de datum en tijd waarvoor hij/zij is opgeroepen door het CBR of het BNOR tot het afleggen van een Examen de beschikking heeft over hetzelfde lesvoertuig als waarin hij de rijlessen heeft ontvangen, dan wel tenminste over een lesvoertuig van hetzelfde of gelijkwaardige type;
 6. dat de tijdsduur van de te geven rijles, zoals overeengekomen in de Lesovereenkomst, volledig wordt benut voor het geven van rijles;
 7. dat er een verzekering is afgesloten, welke een dekking biedt van € tegen aansprakelijkheid van Opdrachtnemer richting Leerling voor directe schade;
 8. de Leerling te wijzen op het feit dat eventuele medische klachten, waarvan hij/zij redelijkerwijs kan verwachten dat deze van invloed kunnen zijn op op de bevoegdheid een motorvoertuig te besturen, van invloed kunnen zijn op de aanvraag en het doen van een Examen;
 9. de Leerling te wijzen op het feit dat op grond van de verblijfsstatus wordt bepaald of een rijbewijs kan worden afgegeven;
 10. de Leerling te wijzen op het feit dat, zodra er sprake is van een ontzegging van de bevoegdheid tot het besturen van motorvoertuigen, hij aan Opdrachtnemer hiervan melding moet maken.

Artikel 4. Verplichtingen Leerling

De Leerling is verplicht:

 1. zich te houden aan de door Opdrachtnemer op de lesafsprakenkaart schriftelijk vastgelegde afgesproken datum, tijd en plaats voor de rijles (door Opdrachtnemer wordt een wachttijd van minuten in acht genomen) en bij niet verschijnen op het afgesproken lesuur zonder tijdige afzegging, de volledige Lesprijs te voldoen;
 2. de volledige Lesprijs te voldoen indien de rijles wordt afgezegd binnen 24 uur voor de lesafsprakenkaart afgesproken tijd. Zaterdagen, zondagen en erkende feestdagen worden niet meegerekend in deze 24 uur. Afzegging dient tijdens de kantooruren van Opdrachtnemer te gebeuren en dient persoonlijk op het kantoor van Opdrachtnemer, telefonisch of per e-mail te worden gedaan.
  Een te laat afgezegde les wordt niet in rekening gebracht bij afzegging vanwege een dringende reden waaronder wordt verstaan een ernstig ongeval, ernstige ziekte of overlijden van de Leerling, alsmede een ernstig ongeval, ernstige ziekte van familie in de 1e en 2e graad of overlijden van een familielid in de 1e en 2e graad. Huisgenoten welke volgens het bevolkingsregister staan ingeschreven op hetzelfde adres als de Leerling worden gelijkgesteld met familieleden in de 1e en 2e graad;
 3. alle aanwijzingen van de rij-instructeur tijdens de Lessen op te volgen;
 4. het met Opdrachtnemer overeenkomen lesschema, zoals bijvoorbeeld de aan te leren lesonderdelen en het aantal te volgen rijlessen per week, tot aan de datum van ieder Examen, na te komen;
 5. bij een Examen (theorie-examen, tussentijdse toets of andere deeltoets en rijexamen Nader Onderzoek) een geldig legitimatiebewijs en indien vereist een theorie-certificaat (of geldig vervangend document) te overleggen;
 6. eventuele medische klachten, waarvan hij/zij redelijkerwijs kan verwachten dat deze van invloed kunnen zijn op de bevoegdheid een motorvoertuig te besturen, tijdig af te stemmen met het examenbureau voordat de Lessen worden aangevangen. Indien de Leerling nalaat dit te doen en de Lessen daardoor moet worden onderbroken of afgebroken, kan de Opdrachtnemer hiervoor niet aansprakelijk worden gesteld;
 7. zich ervan te overtuigen dat hij, indien vereist, een uittreksel van het bevolkingsregister kan verkrijgen hetgeen nodig is voor het afleggen van het Examen. Opdrachtnemer kan er niet aansprakelijk voor worden gesteld indien de Leerling geen Examen kan doen als gevolg van het ontbreken van het genoemde uittreksel;
 8. te melden indien sprake is van ontzegging van de bevoegdheid tot het besturen van motorvoertuigen. Indien de Leerling dit nalaat te vermelden, kan Opdrachtnemer niet aansprakelijk worden gesteld.

Artikel 5. Aanvraag Examen

 1. Tenzij schriftelijk uitdrukkelijk anders is overeengekomen dienen de kosten van of ten behoeve van de aanvraag van het Examen tegelijkertijd met de invulling van de aanvraag door Opdrachtnemer contant aan Opdrachtnemer te worden voldaan. Dit geldt ook indien Leerling het Examen telefonisch aanvraagt bij Opdrachtnemer. Leerling ontvangt in laatstgenoemde geval direct een schriftelijke bevestiging (per brief of per e-mail) waarbij tevens de factuur wordt verzonden. Deze factuur dient binnen 8 dagen na factuurdatum te zijn voldaan.
 2. Het is niet mogelijk om een aangevraagd Examen te annuleren of te wijzigen. In geval van annulering of wijziging door Leerling zijn opnieuw de kosten van of ten behoeve van de Examen-aanvraag verschuldigd.
 3. Op verzoek heeft Leerling na het doen van de aanvraag en betaling van de aanvraag van het Examen recht op inzage in zijn/haar gegevens in het aanvraagbestand van Opdrachtnemer waaruit blijkt dat zijn/haar Examen-aanvraag bij het CBR of het BNOR is ingediend.
 4. Indien het Examen geen doorgang vindt, omdat de Leerling niet of te laat op het Examen verschijnt en dit niet te wijten is aan Opdrachtnemer, of omdat de Leerling geen vereiste, geldige documenten kan tonen, dan zijn de kosten voor aanvraag van een nieuw Examen voor rekening van de Leerling.
 5. Indien het Examen geen doogang vindt wegens vakantie van de Leerling en de vakantieperiode bij de aanvraag van het Examen schriftelijk aan Opdrachtnemer is opgegeven dan zijn de kosten voor de aanvraag van een nieuw Examen voor rekening van Opdrachtnemer.
 6. Opdrachtnemer is na mondelinge of schriftelijke aankondiging gerechtigd tussentijdse prijswijzigingen van het theorie- en praktijkgedeelte van het Examen door te bereken en is verplicht op verzoek van de Leerling een schriftelijke specificatie van die prijswijziging te geven. Dit geldt niet indien sprake is van een pakketprijs, met uitzondering van een door de minister tussentijdse vastgestelde verhoging van examengelden.

 

Artikel 6. Examen

 1. 1. Indien het CBR of het BNOR het Examen wegens slechte weersomstandigheden op de afgesproken tijd geen doorgang laat vinden, dan kan Opdrachtnemer de Leerling het lesgeld van één rijles in rekening brengen voor het opnieuw vastgestelde Examen.
 2. Indien de Leerling het Examen niet kan aanvangen of voltooien als gevolg van het feit dat:
 3. sprake is van een dringende reden zoals vermeld in artikel 4.2;
 4. het lesvoertuig, waarmee het Examen dient te worden afgelegd niet ter beschikking is en geen lesvoertuig van hetzelfde of gelijkwaardige type beschikbaar is;
 5. het lesvoertuig, waarmee het Examen dient te worden afgelegd, door de examinator van het CBR of de deskundige van het BNOR wordt afgekeurd en geen vervangend lesvoertuig van hetzelfde of gelijkwaardige type beschikbaar is, zal Opdrachtnemer ervoor zorgen dat dat voor de Leerling een nieuw Examen wordt aangevraagd, indien de Leerling dit wenst. Opdrachtnemer staat ervoor in dat de Examen-aanvraag in de in dit lid genoemde gevallen niet voor rekening komt van de Leerling.
 6. In de in het tweede lid van dit artikel genoemde gevallen garandeert Opdrachtnemer bovendien dat de Leerling, indien hij/zij opnieuw een Examen wil aanvragen, gratis rijlessen ontvangt. Dit is niet van toepassing indien het een nieuwe aanvraag betreft van een tussentijdse toets of andere tussentijdse deeltoetsen.

Artikel 7. Betaling

 1. Opdrachtnemer is gerechtigd een bedrag aan inschrijvingsgeld/administratiekosten in rekening te brengen. De Leerling dient deze kosten voor aanvang van de eerste Les contant te voldoen.
 2. Tenzij schriftelijk uitdrukkelijk anders wordt overeengekomen, moet betaling van de Lesprijs en de kosten, verbonden aan de individueel of in groepsverband te volgen Lessen, per Les contant worden voldaan. De kosten van de noodzakelijke leerboeken en ander lesmateriaal ten behoeve van de Lessen dienen bij het afleveren van die zaken contant te worden voldaan, tenzij schriftelijk anders overeengekomen.
 3. Opdrachtnemer is gerechtigd tijdens de duur van de Lesovereenkomst de Lesprijs te verhogen. Dit geldt niet indien sprake is van een pakketprijs, met uitzondering van een door de minister tussentijds vastgestelde verhoging van examengelden. De Leerling heeft in dat geval het recht de Lesovereenkomst schriftelijk te ontbinden, van welke bevoegdheid hij gebruik kan maken tot na kennisneming van de prijsverhoging.
 4. Indien contant dient te worden betaald en deze betaling blijft uit, dan ontvangt de Leerling na de achterstand c.q. Lessen nadat de achterstand is opgetreden een factuur. Opdrachtnemer is gerechtigd het bedrag van de achterstand te verhogen met administratiekosten.
 5. Indien de Leerling binnen 8 dagen na de factuurtermijn nog niet heeft betaald, zal Opdrachtnemer de Leerling schriftelijk in gebreke stellen waarna hij door verloop van dagen in verzuim is. Over het nog openstaande bedrag wordt dan de wettelijke rente berekend.
 6. Indien de Leerling in verzuim blijft het verschuldigde bedrag te betalen, zal Opdrachtnemer de vordering ter incasso uit handen geven aan een derde. Het verschuldigde bedrag wordt dan verhoogd met de (buiten)gerechtelijke incassokosten conform rapport Voorwerk II.

Artikel 8. Vrijwaring

 1. Opdrachtnemer vrijwaart de Leerling voor kosten die voortvloeien uit overtredingen die deze onder toezicht van de rij-instructeur heeft gepleegd, alsmede voor aanspraken van derden als gevolg van een botsing, aan- of overrijdingen tijdens de rijles alsmede tijdens het Examen, met uitzondering van die gevallen die het gevolg zijn van opzet en/of grove schuld van de Leerling, alsmede bij het gebruik door de Leerling van alcohol, verdovende middelen of geneesmiddelen die de rijvaardigheid kunnen beïnvloeden.
 2. Indien de Leerling verklaart dat hem/haar bij rechterlijke uitspraak niet de bevoegdheid is ontzegd motorvoertuigen te besturen, noch zijn/haar rijbewijs is ingevorderd, en toch rijles dan wel indien blijkt dat de verklaring onjuist is, vrijwaart de Leerling Opdrachtnemer volledig en zal Leerling eventueel opgelegde boetes geheel vergoeden, alsmede alle andere financiële gevolgen geheel overnemen.

Artikel 9. Persoonsgegevens

De persoonsgegevens van de Leerling die worden vermeld op de Lesovereenkomst worden door Opdrachtnemer verwerkt conform de Wet Bescherming Persoonsgegevens (Wbp).

Artikel 10. Beëindiging overeenkomst

 1. Indien de Lesovereenkomst niet is aangegaan voor een vast aantal lessen dan wel niet is aangegaan voor een vaste periode (bijvoorbeeld een pakket), kan de Lesovereenkomst door zowel de Leerling als Opdrachtnemer schriftelijk (per brief of per e-mail) worden opgezegd met inachtneming van een opzegtermijn van één maand. Indien er sprake is van een reeds vooruitbetaald bedrag dan heeft de Leerling recht op restitutie van dit vooruitbetaalde bedrag, onder aftrek van het reeds aan het CBR of BNOR betaalde examengelden, reeds genoten rijlessen alsmede administratiekosten.
 2. Indien de Lesovereenkomst is aangegaan voor een vast aantal lessen of voor een vast overeengekomen periode (bv. een pakket), kan de Leerling de Lesovereenkomst niet tussentijds beëindigen, tenzij er sprake is van een dringende reden zoals vermeld in artikel 4.2. De beëindiging dient schriftelijk (per brief of per e-mail) plaats te vinden. In geval van beëindiging vanwege een dergelijke dringende reden is de Leerling wel verplicht de reeds genoten Lessen te betalen, alsmede de administratiekosten en de eventueel reeds aan het CBR of BNOR betaalde examengelden. Indien er in dit geval sprake is van een reeds vooruitbetaald bedrag dan heeft de Leerling recht op restitutie van dit vooruitbetaalde bedrag, onder aftrek van het reeds aan het CBR of BNOR betaalde examengelden, reeds genoten rijlessen alsmede de administratiekosten.
 3. Opdrachtnemer kan de Lesovereenkomst die is aangegaan voor een vast aantal lessen dan wel voor een vaste periode, slechts beëindigen om dusdanig dringende redenen dat van hem redelijkerwijs niet kan worden verwacht deze te continueren, onder terugbetaling aan de Leerling van die (les)gelden, waarvoor Opdrachtnemer nog niet heeft gepresteerd.
 4. Indien sprake is van de situatie zoals beschreven in artikel 6.6, waarbij de Leerling na verloop van de in de gebrekestelling genoemde termijn van rechtswege in verzuim is, is Opdrachtnemer gerechtigd tot opzegging van de Lesovereenkomst. Opdrachtnemer stelt Leerling in dit geval schriftelijk (per brief of per e-mail) in kennis van de opzegging.

Algemene voorwaarden nascholingstraject en of vakbekwaamheidtraject
Verkeersschool Striekwold,KvK nummer:09060703

Meld je aan voor deze opleiding of neem contact op voor meer informatie

Toepasselijkheid

De algemene voorwaarden nascholing en of vakbekwaamheidstraject (hierna:algemene voorwaarden)zijn van toepassing op alle aanbiedingen van -, opdrachten aan en overeenkomsten met Verkeersschool Striekwold, tenzij dat uitdrukkelijk schriftelijk is
uitgesloten. Afwijkingen van deze algemene voorwaarden zijn uitsluitend van toepassing indien Verkeersschool Striekwold die schriftelijk heeft bevestigd. Verkeersschool Striekwold wijst de toepassing van algemene(inkoop) voorwaarden van opdrachtgever uitdrukkelijk van de hand.

Informatieverstrekking

Verkeersschool Striekwold is niet aansprakelijk voor schade als gevolg van door of namens opdrachtgever verstrekte onjuiste en/of onvolledige informatie. Opdrachtgever vrijwaart Verkeersschool Striekwold voor schade van derden als gevolg van door hem aan Verkeersschool Striekwold gegeven onjuiste en/of onvolledige informatie.

Opleidingen en lesmateriaal

Verkeersschool Striekwold spant zich naar beste vermogen in om de met opdrachtgever overeengekomen opleidings -of trainingsdoelstellingen te realiseren.
Verkeersschool Striekwold houdt over het verstrekte lesmateriaal alle auteurs -en andere rechten. Zonder voorafgaande schriftelijke toestemming van Verkeersschool Striekwold mag niets van dit materiaal worden vermenigvuldigd of openbaar gemaakt. Het is opdrachtgever niet toegestaan lesmateriaal aan derden ter beschikking te stellen.

Beëindiging en wijziging

Opdrachtgever kan opdrachten tot 4 weken voor aanvang van de eerste lesdag schriftelijk annuleren. Lesgeld is dan niet verschuldigd. Eventueel overeengekomen bedragen voor ontwikkeling en voorbereiding moeten in dat geval echter wel worden betaald.Voor de beoordeling van de annuleringstermijn is de datum van ontvangst van de annulering door Verkeersschool Striekwold bepalend.

Bij annulering door opdrachtgever binnen een termijn van 4 weken voor aanvang van de eerste lesdag zijn zowel het lesgeld,de kosten voor lesmateriaal en de examenkosten volledig verschuldigd. Dit is ook het geval indien een door opdrachtgever opgegeven deelnemer zonder opgave van reden niet verschijnt of wanneer de opdrachtgever een opdracht na de eerste lesdag voortijdig beëindigt.

Een in overleg tussenpartijen tot stand gekomen tussentijdse wijziging van de opdracht geldt als een nieuwe opdracht. Partijen gaan voor de nieuwe opdracht een nieuwe overeenkomst aan onder de gelijktijdige beëindiging van de bestaande opdracht.

Algemene voorwaarden nascholingstraject en of vakbekwaamheidtraject
Verkeersschool Striekwold,KvK nummer:09060703

De opdrachtgever mag tot 7 werkdagen voor aanvang van een opleiding of training in de plaats van de opgegeven deelnemer een ander voor die opleiding of training opgeven, mits die persoon aan de toelatingsvereisten voor de opleiding of training en het eventueel af te leggen examen voldoet. Verkeersschool Striekwold brengt voor deze wijziging aan de opdrachtgever €25, – aan administratiekosten (per mutatie) in rekening.

Bij het nascholingstraject en /of vakbekwaamheidtraject examen van CBR/CCV is deze termijn 15 werkdagen. Naast de administratiekosten van Verkeersschool Striekwold zijn in dat geval ook de extra kosten van CBR/CCV verschuldigd.

Verkeersschool Striekwold behoudt zich het recht voor om opleidingen te annuleren of te verplaatsen. De opdrachtgever mag in dat geval de opdracht annuleren en is niet gehouden enige kosten/lesgeld te vergoeden.

Indien een lesdag na aanvang van de opleiding of training door overmacht aan de zijde van Verkeersschool Striekwold niet door kan gaan, zorgt Verkeersschool Striekwold voor een vervangende datum. Hiervoor is Verkeersschool Striekwold geen vergoeding verschuldigd.

 

Aansprakelijkheid

Verkeersschool Striekwold is niet aansprakelijk voor schade die de opdrachtgever of deelnemer oploopt tijdens de uitvoering van de opleiding of training. De opdrachtgever vrijwaart Verkeersschool Striekwold en de door haar ingeschakelde personen tegen alle aanspraken van derden die met de uitvoering van de opdracht samenhangen. De aansprakelijkheid van Verkeersschool Striekwold jegens opdrachtgever is beperkt tot de opdrachtsom respectievelijk het lesgeld.

Indien bij uitvoering van de opdracht gebruik wordt gemaakt van een voertuig dat toebehoort aan de opdrachtgever of aan een door hem opgegeven deelnemer, zorgt de opdrachtgever voor voldoende verzekering van dat voertuig, daaronder begrepen motorvoertuigen WA-verzekering.

Algemene voorwaarden nascholingstraject en of vakbekwaamheidtraject
Verkeersschool Striekwold,KvK nummer:09060703

Facturering en betaling

De opdrachtgever is gehouden om facturen van Verkeersschool Striekwold binnen 8 dagen na factuurdatum te voldoen. Indien sprake is van voorafgaande of tussentijdse facturering dient opdrachtgever het verschuldigde lesgeld (inclusief kosten voor het lesmateriaal en examen) tijdig en volledig te voldoen, anders volgt uitsluiting van deelname.

Indien het examengeld apart in rekening wordt gebracht en dit niet uiterlijk voor aanvang van het examen is betaald, volgt uitsluiting van het examen.

Indien Verkeersschool Striekwold pas na afloop van een opleiding of training factureert, is de betalingstermijn eveneens 8 dagen.
Na verloop van de betalingstermijn is de opdrachtgever in verzuim zonder dat ingebrekestelling of aanmaning nodig is. In dat geval is de opdrachtgever een rente van 5 procent per kalendermaand of gedeelte daarvan verschuldigd.

Alle gerechtelijke en buitengerechtelijke kosten in verband met de incasso van een niet betaalde factuur zijn voor rekening van de opdrachtgever. Dit houdt in dat het totale verschuldigde bedrag (inclusief overeengekomen kosten en de rente)worden verhoogd met de (buiten)gerechtelijke incassokosten conform Rapport Voorwerk II.
Indien Verkeersschool Striekwold hogere kosten heeft, dient opdrachtgever ook die te vergoeden.

Toepasselijk recht/geschillen

Bij geschillen tussen de cursist en Verkeersschool Striekwold over enig aspect dat samenhangt of voortvloeit uit de overeenkomst tussen Verkeersschool en de cursist, kan een klacht hierover aan de directie van Verkeersschool Striekwold worden toegezonden.
De directie is verplicht om binnen 10 werkdagen schriftelijk te reageren op deze klacht.

Alle overeenkomsten worden beheerst door Nederlands recht. Bij geschillen is uitsluitend de rechter in het arrondissement van de plaats van vestiging van Verkeersschool bevoegd.

Voorwaarden Privacy Statement © 2020 - Verkeersschool Striekwold Doetinchem heeft haar website laten maken door Ebbers Media.